Karta „Opolska Rodzina”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Karta Opolska Rodzina - wzór wypełnionego wniosku

 

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr II/25/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029
 • Zarządzenie OR-I.0050.793.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Karty ,,Opolska Rodzina", wzoru Karty „ Opolska Rodzina”, wzoru wniosku o wydanie Karty ,,Opolska Rodzina" lub wydanie duplikatu Karty „Opolska Rodzina”, Regulaminu Karty ,,Opolski Senior", wzoru Karty ,,Opolski Senior", wzoru wniosku o wydanie Karty ,,Opolski Senior" lub wydanie duplikatu Karty „Opolski Senior”, wzoru upoważnienia do odbioru Karty „Opolska Rodzina” lub Karty „Opolski Senior”, Regulaminu współpracy Miasta Opola z Partnerami Programu ,,Opolska Rodzina", wzoru Porozumienia o współpracy Miasta Opola z Partnerami w ramach Programu ,,Opolska Rodzina" zmienione przez zarządzenie OR-I.0050.579.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 listopada 2020 roku
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, Sala Obsługi Klienta, e-mail: bok@mcs.opole.pl

Kto może korzystać z Karty „Opolska Rodzina”:

 • dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia zamieszkałe na terenie Miasta Opola lub których Rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu;
 • osoby niepełnosprawne:

-      od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25. roku życia legitymujące się orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem - w okresie obowiązywania tego orzeczenia;

-      legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem, bez ograniczeń wiekowych - w okresie obowiązywania tego orzeczenia

zamieszkałe na terenie Miasta Opola, rozliczające się lub których Rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu;

 • opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem - w okresie obowiązywania tego orzeczenia.

Kto może złożyć wniosek o wydanie Karty „Opolska Rodzina”:

 • rodzic (matka, ojciec, opiekun prawny, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka) posiadający na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • pełnoletnia osoba niepełnosprawna;
 • dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej działającej na terenie Miasta Opola lub prowadzonej przez Miasto Opole

Przyznanie Karty ,,Opolska Rodzina’’ nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Regulamin Karty „Opolska Rodzina”  (pdf)

Termin składania dokumentów:

Na bieżąco.

Sposób składania wniosku:

 • osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń  w Opolu;
 • drogą elektroniczną – PeUP
 • pocztą na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. płk. W. Pileckiego 1, 45-331 Opole.

Dodatkowe informacje:

 • Karta „Opolska Rodzina” uprawnia do otrzymania ulg i zniżek przez dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Miasta Opola, w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług oferowanych przez jednostki organizacyjne miasta Opola, a także przez inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorców, którzy przystąpili jako Partnerzy do Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019 - 2029.

 

 • Wykaz aktualnych Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich ulg i zniżek:

Lista Partnerów "Opolska Rodzina" i "Opolski Senior"- link do Listy Partnerów

 • Korzystanie z ulg i zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacją szkolną Posiadacza Karty. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość lub legitymacji szkolnej, Karta ważna jest wraz z dokumentem tożsamości Rodzica, a w przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej dyrektora bądź wychowawcy.

Wymagane dokumenty:

 • Kompletny wniosek o wydanie Karty ,,Opolska Rodzina" lub wydanie duplikatu Karty ,,Opolska Rodzina".
 • W przypadku złożenia wniosku o wydanie Karty dla osoby niepełnosprawnej należy załączyć dokument poświadczający jej status. Honorowane dokumenty to kserokopie:
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy/ Miejski/ Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia wydanego przez:
  • ZUS,
  • KRUS, MON, MSWIA (orzeczenie wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.).
 • Rodzice oraz osoby niepełnosprawne, którzy nie mieszkają w Opolu, a rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu, są zobowiązani do załączenia do wniosku o wydanie Karty następujących dokumentów:
  • kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
  • urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
 • W przypadku ubiegania się o wydanie Karty dla osoby pozostającej pod opieką prawną albo w pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu, odpowiednio:
  • postanowienia/zaświadczenia sądu o ustanowieniu opieki prawnej,
  • postanowienia sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Opłaty:
Wydanie karty jest bezpłatne

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Uwagi:

 • Karta wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wydanie Karty.
 • W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 • Zmiana danych osobowych Posiadacza Karty wymaga zwrotu wydanej Karty i złożenia nowego wniosku o wydanie Karty.
 • Do odbioru Karty lub duplikatu Karty uprawniony jest Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez Wnioskodawcę.
 • Odbiór Karty lub duplikatu Karty odbędzie się zgodnie z dyspozycją wskazaną we wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

 

Formularze do druku:

1. Wniosek o wydanie Karty Opolska Rodzina (.pdf)(.doc)
2. Upoważnienie do odbioru karty  (.pdf)(.docx)

 Inne druki:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy

 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Świadczeń Opolu
z siedzibą  przy ul. płk. W. Pileckiego 1, 45-331 Opole; tel.: 77 443 57 28; mail: bok@mcs.opole.pl,

reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń

Inspektor ochrony danych:  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących:

 • przetwarzania Pani/Pana danych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 • korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych

pod numerem tel.: 77 44 61 103; email: iod@cuw.opole.pl , lub adresem Centrum Usług Wspólnych w Opolu ul. Piastowska 17, 45-082 Opole.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO i wyłącznie w celu weryfikacji wniosku o wydanie Karty „Opolska Rodzina” lub wydania duplikatu Karty „Opolska Rodzina”

Odbiorcy danych:

Partnerzy Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019 – 2029, którzy zaoferowali zniżki/ulgi w ramach Karty „Opolska Rodzina”

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo dostępu do danych osobowych:  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym
z Regulaminu Karty ,,Opolska Rodzina", lecz nieobowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało nie rozpatrzeniem wniosku o wydanie Karty „Opolska Rodzina”
co będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z ww. Karty.