Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dostępność cyfrowa strony www.mcs.opole.pl


Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Wojciechowski.
 • E-mail: dostepnosc@mcs.opole.pl
 • Telefon: 77 44 35 722

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
 • Adres: Rynek 1A, 45-015 Opole
 • E-mail: urzad@um.opole.pl
 • Telefon: 77 45 11 800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Informacje uzupełniające

Dane teledresowe:

 • 45-331 Opole, ul. płk. Witolda Pileckiego 1
 • Tel.: 77 44 35 728
 • Fax: 77 44 58 005
 • E-mail: bok@mcs.opole.pl
 • e-Doręczenia: AE:PL-56092-96073-UARAD-15
 • EPUAP: /MCSwOpolu/SkrytkaESP

Skróty klawiszowe

Strona internetowa posiada wersję dla niedowidzących, poprzez zmianę kontarstu oraz rozmiaru tekstu oraz wersję mobilną. Na stronie internetowej funkcjonują następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu


Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne:

 • Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu mieści się w  budynku Urzędu Miasta Opola przy ulicy płk. W. Pileckiego 1.
 • Wejście do budynku jest możliwe przez:
  • automatyczne drzwi obrotowe (w lecie)
  • drzwi skrzydłowe otwierane automatycznie po naciśnięciu przycisku (dostępne cały rok)
 • Do holu głównego prowadzą łagodne pochylnie, bez schodów i progów.

Informacja i stanowiska obsługi:

 • W holu głównym znajduje się punkt informacji ("wyspa" przy biletomacie), gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą uzyskać pomoc i wsparcie.
 • Sala Obsługi Klienta zapewnia swobodne poruszanie się.
 • Poruszanie się po pozostałych piętrach utrudniają liczne drzwi przeciwpożarowe.

Komunikacja pionowa:

 • W budynku znajdują się 4 windy z drzwiami rozsuwanymi, wyposażone w informację głosową i oznakowanie dla osób niewidomych.
 • Dostępne są również 4 klatki schodowe.

Miejsca parkingowe:

 • Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (dojazd chodnikiem wzdłuż zjazdu do parkingu podziemnego).
 • Na terenie płatnego parkingu podziemnego dostępnych jest 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Dojście do budynku jest szerokie i utwardzone.
 • Krawężniki w pobliżu budynku są obniżone.
 • Obiekt jest dostępny dla osób korzystających z psa asystującego.
 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych z uchwytami ułatwiającymi korzystanie z urządzeń sanitarnych i dużą powierzchnią manewrową.
 • Toalety są wyposażone w sygnalizację alarmową.

Tłumacz języka migowego:

 • Na Sali Obsługi Klienta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 • Usługę należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
 • Z usługi można skorzystać bezpłatnie.

Formy kontaktu:

 • e-mail: bok@mcs.opole.pl
 • e-Doręczenia: AE:PL-56092-96073-UARAD-15
 • faks: 77 44 58 005
 • pisemnie w siedzibie MCŚ w Opolu przy ul. płk. W. Pileckiego 1 (Sala Obsługi Klienta)

Osoby głuche i słabosłyszące:

 • Mogą skorzystać z pętli indukcyjnej zainstalowanej na Sali Obsługi Klienta przy stanowisku nr 28.