Unieważnienie otwartego konkursu ofert - Miejscie Centrum Świadczeń w Opolu

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

6 maja 2019

Logo Fundusze Europejskie Unia Europejska Opolskie Kwitnące

Opole, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ) w związku z art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) unieważnia otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennych opiekunów ogłoszony dnia 1 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr OR-I.0050.221.2019 Prezydenta Miasta Opola, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.

Autor: Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu